logo%20png%20fundacji%20wzrastanie_edite
logo proste.png
logo%20fund%20na%20stron%C4%99%20tablicz
ks Franciszek Rząsa.jpg

NASZA MISJA

Misja Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"
została określona przez Założycieli w akcie notarialnym o ustanowieniu Fundacji

i w Statucie Fundacji.

Misją Fundacji, w myśl Ewangelii, jest wszechstronna pomoc osobom potrzebującym
w wymiarze duchowym i materialnym, zwłaszcza we  wzrastaniu wewnętrznym
i w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.
Owocem tego powinno być przyjmowanie odpowiedzialności za własny rozwój

i  zaangażowanie w życie Kościoła i Narodu.
Misja Fundacji realizowana jest głównie poprzez:

świadomą troskę o kształtowanie dojrzałej osobowości ludzkiej i  chrześcijańskiej;

przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie;
wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym

katolickiej nauki społecznej;

wychowanie narodowo – patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację,
którą   młodzież otrzymuje w szkole i w innych placówkach wychowawczych;

tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot;

pomoc socjalną i ekonomiczną;
niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi,
trudnouleczalnymi schorzeniami;

niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej, znajdującym się

w trudnej sytuacji materialnej;

wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;
niesienie pomocy osobom biednym, zaniedbanym, znajdującym się w trudnej

sytuacji życiowej i materialnej.

FUNDACJA

W LICZBACH

  • 13 Placówek
     

  • 109 Pełnych etatów zatrudnienia
     

  • 400 Korzystających z pomocy
     

  • 30 Lat niesionej pomocy

kolarz 1.jpg
belw.jpg

Dom Miłosierdzia

"Belweder"

czyli Pomnik Wdzięczności
Św. Janowi Pawłowi II

W kompleksie budynków będących własnością Fundacji znajduje się tzw. „BELWEDER”, budynek jeden z nielicznie zachowanych, nieprzekształconych na zewnątrz obiektów na tzw. Błoniach Browarnych. Budynek ten znajdował się w katastrofalnym stanie technicznym z powodu nieużytkowania przez wiele lat: zawalona część połaci dachowej, brak rynien, rur spustowych, zawilgocone i odspojone tynki na elewacjach, brak stolarki okiennej i drzwiowej, zniszczone całkowicie wewnętrzne stropy drewniane.

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II podjęła się ratowania i odrestaurowania tegoż obiektu, z jego przeznaczeniem dla zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W 2019 roku podjęto różne prace porządkowe przy budynku oraz dzięki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i wielu dobroczyńcom wykonano najpilniejsze prace remontowe.

W związku z rocznicą 100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II pragniemy, aby odremontowany zabytkowy obiekt, był „Żywym” Pomnikiem Wdzięczności Społeczeństwa Przeworskiego i Archidiecezji Przemyskiej za dar Papieża Polaka. Dom Miłosierdzia im. Św. Jana Pawła II będzie służył osobom niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy Dziennego Pobytu, a dla pozostających w trudnej sytuacji życiowej, całodobowego pobytu z opiekunami w mieszkaniach wspomaganych.

Dzieło to realizowane jest z błogosławieństwem Metropolity Przemyskiego, Ks. Abpa Adama Szala.

 


 

129.jpg
W   Ł   Ą   C   Z       S   I   Ę       
W       
B   U   D   O   W   Ę   

Jeżeli możesz, włącz się swoją „cegiełką” w to „Jubileuszowe Dzieło” służące Osobom
z Niepełnosprawnością.

Zapraszamy do zrobienia z nami kolejnych kroków
na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dzięki pomocy wielu zrealizujemy to szlachetne

„Jubileuszowe Dzieło”

Możesz dokonać wpłaty bezpośrednio na konto:

Fundacja Pomocy młodzieży, im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”,

w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej 13
Numer konta: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001

Ofiaruj SWÓJ DAR i stwórz pożyteczny pomnik
ku czci Św. Jana Pawła II

logo%2520png%2520fundacji%2520wzrastanie

 C Z U J E S Z ,  Ż E    C H C E S Z  P O M Ó C ?  

Fundacja Pomocy Młodzieży, im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”,

w Przeworsku, ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk

Numer konta: 56 9106 0008 2002 0015 8512 0001