Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” poniżej
informuję o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Pomocy Młodzieży im. św.
Jana Pawła II „WZRASTANIE”, ul. Kasztanowa 1. 37-200 Przeworsk, tel./fax. (016)
642-44-48, reprezentowana przez Zarząd.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail
iod@wzrastanie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zawieraniem umów, realizacją
celów statutowych (m.in. działalnością charytatywną na rzecz dzieci i młodzieży poprzez
prowadzenie Domów dla dzieci, Warsztatów terapii zajęciowej, Świetlic profilaktyczno –
wychowawczych i Domu formacyjno - szkoleniowego oraz pomocą społecznej na rzecz osób
dorosłych poprzez prowadzenie Schroniska dla bezdomnych mężczyzn i Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z hospicjum i zakładem opiekuńczym.) i innych prawnych
obowiązków w tym umownych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa:
- art. 6 ust. 1. lit. a (wyrażona zgoda), b (zawarcie i wykonanie umowy), c (wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), e (realizacja zadania w interesie
publicznym), f (prawnie uzasadniony interes administratora) RODO;
- oraz na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie poszczególnych jednostek.
5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez  Fundację Pomocy Młodzieży im. św. Jana
Pawła II „WZRASTANIE” instytucjom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy o współpracę przy
wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, świadczącym nam obsługę
informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne zmierzające do realizacji naszych
zadań statutowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu i nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami zawartymi w obowiązujących
przepisach prawa i zgodnie z regulacjami funkcjonującymi w Fundacji tj. do czasu cofnięcia
zgody, jeżeli dane były przetwarzane na jej podstawie, bądź do czasu przedawnienia roszczeń
cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania ich sprostowania;
- żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu, które mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych
osobowych lub żądać przesłania danych innemu administratorowi jeżeli jest to technicznie
możliwe – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania
umowy czy też na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
9. Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisu prawa jest
obowiązkowe, w innych przypadkach jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w
sytuacjach dobrowolnych może skutkować odmową realizacji usługi lub zawarcia umowy.